Zaświadczenia o kolizji/wypadku

Informacja dotycząca otrzymywania zaświadczeń o kolizji drogowej i wypadku

intro_policji3Każdy uczestnik kolizji, wypadku drogowego na miejscuzdarzenia powinien przekazać pozostałym swoje dane personalne oraz daneubezpieczyciela i numer polisy ubezpieczeniowej pojazdu.  Jeżeli  to niebędzie możliwe, wówczas uczestniczący w kolizji, wypadku drogowym może otrzymaćpisemne informację w formie zaświadczenia zawierającego dane wskazane wart. 44 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym na zasadach określonych wart. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

 

 

 

Osoba fizyczna lub instytucja nie będąca zakłademubezpieczeń może otrzymywać  zaświadczenie na pisemny wniosek oraz pouiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości: 17 złotych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gostyniu. W tym celu należy:

- wypełnić (umieszczony na stronie internetowej lubpisemnie do uzyskania w recepcji Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu) wnioseko wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym, pamiętając o poprawnym adresie do korespondencji inumerze telefonu. Następnie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł,którą można uregulować wpłatą na rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, tj. 

Urząd Miejski w Gostyniu

ul. Rynek 2, 63-800Gostyń

przelewem na nr konta: BGŻ BNP PARIAS S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

lub bezpośredniego w kasie Urzędu Miejskiego w Gostyniu

Tytułem:  DOTYCZY ZDARZENIA DROGOWEGO: ………..…………………………...

                                                                               /miejsce i data zdarzenia drogowego/

 - przekazać wypełniony formularz wniosku o wydaniezaświadczenia wraz z czytelną kserokopią dowodu wpłaty do Komendy PowiatowejPolicji w Gostyniu właściwej ze względu na miejsce zdarzenia drogowego.

- zaświadczenie można odebrać osobiście w terminie 7 dniod daty złożenia wniosku w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego przy ul.Wrocławskiej 44 w Gostyniu po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość(dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Dodatkowo informujemy, że każdy uczestnik zdarzeniadrogowego może zgłosić zaistniałą szkodę komunikacyjną bezpośrednio w firmieubezpieczeniowej. W takim przypadku ubezpieczyciel sam zwróci się do jednostki Policji o przesłanie informacji dotyczącej danegozdarzenia drogowego, którą otrzymuje bezpłatnie w trybie art. 25 ust. 1 ustawyz dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Podstawy prawne:
- Kodeks Postępowania Administracyjnego / art. 217 /
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłatach skarbowych.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony