Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określającej środki oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie, funkcję koordynatora do spraw dostępności w KPP w Gostyniu pełni:

 

podkom. Monika Curyk
tel. 47 77 25209
mail: rzecznik.gostyn@po.policja.gov.pl

Podczas nieobecności pełnomocnika zastępstwo pełni:

kom. Daniel Drygas
tel. 47 77 25325
mail: daniel.drygas@po.policja.gov.pl

 

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu zapewnia dostępność swojej strony internetowej oraz strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.gostyn.policja.gov.pl/ oraz http://bip.gostyn.kpp.policja.gov.pl/

Strona internetowa oraz strona BIP są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

1) data publikacji strony internetowej: 2014-11-30; Data publikacji BIP strony internetowej; 2009-06-23

2) data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-30 Data ostatniej istotnej aktualizacji strony BIP: 2020-09-30

3) oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-30 roku na podstawie samooceny dostępności cyfrowej przeprowadzonej przez podmiot publiczny;

4) dane teleadresowe podmiotu – Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu, ul. Wrocławska 44, 63-800 Gostyń, Tel. 47 77 25 200. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest podkom. Sebastian Myszkiewicz, e-mail: rzecznik.gostyn@po.policja.gov.pl , tel. 47 77 25-209. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej;

5) na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych funkcji;

6) dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych - w Komendzie Powiatowe Policji w Gostyniu znajduje się punkt recepcyjny. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu ul. Wrocławska 44, 63-800 Gostyń

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, w której interesanci mogą załatwiać sprawy znajduje się przy ul. Wrocławskiej 44. Budynek jest oznaczony nazwą i numerem porządkowym ulicy, tablicą informacyjną oraz neonem świetlnym z napisem „POLICJA”. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu i poruszają się po terenie obiektu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika cywilnego. Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, który znajduje się po prawej stronie punktu recepcyjnego. Na holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niepełnosprawne i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a. Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

Posterunek Policji w Borku Wielkopolskim ul. Lisia Droga 1, 63-810 Borek Wielkopolski

Siedziba Posterunku Policji w Borku Wielkopolskim, w którym interesanci mogą załatwiać sprawy znajduje się przy ul. Lisia Droga 1. Budynek oznaczony jest nazwą i numerem porządkowym ulicy oraz tablicą informacyjną. Przed budynkiem wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, przemieszczanie się po nim odbywa się w obecności funkcjonariusza Policji. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Siedziba Posterunku Policji znajduje się na jednej kondygnacji. Budynek nie posiada windy. Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niepełnosprawne i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a. Obiekt posiada oznakowanie ewakuacyjne.

Posterunek Policji w Krobi ul. Powstańców Wielkopolskich 32, 63-840 Krobia

Siedziba Posterunku Policji w Krobi, w którym interesanci mogą załatwiać sprawy znajduje się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 32. Budynek jest nazwą i numerem porządkowym ulicy, tablicą informacyjną. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, przemieszczanie się po nim odbywa się w obecności funkcjonariusza Policji. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Siedziba Posterunku Policji znajduje się na jednej kondygnacji. Budynek nie posiada windy. Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niepełnosprawne i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a. Obiekt posiada oznakowanie ewakuacyjne.

Posterunek Policji w Poniecu ul. Polna 1, 64-125 Poniec

Siedziba Posterunku Policji w Poniecu, w którym interesanci mogą załatwiać sprawy znajduje się przy ul. Polna 1. Budynek jest oznaczony nazwą i numerem porządkowym ulicy, tablicą informacyjną. Przed budynkiem znajdują się miejsca do parkowania. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, przemieszczanie się po nim odbywa się w obecności funkcjonariusza Policji. Do wejścia prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Siedziba Posterunku Policji znajduje się na jednej kondygnacji. Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niepełnosprawne i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a. Obiekt posiada oznakowanie ewakuacyjne.

Punkt Przyjęć Interesantów w Piaskach ul. Strzelecka 4, 63-820 Piaski czynny w poniedziałki w godzinach 10.00-11.00 i czwartki w godzinach 18.00-19.00

Siedziba Punktu Przyjęć Interesantów w Piaskach mieści się przy ulicy Strzeleckiej 4. Interesanci mogą załatwiać swoje sprawy w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-11.00 i czwartek w godzinach 18.00-19.00. Na budynku znajduje się nazwa i numer porządkowy ulicy oraz tablica informacyjna. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, przemieszczanie się po nim odbywa się w obecności funkcjonariusza Policji. Siedziba punktu znajduje się na jednej kondygnacji. Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niepełnosprawne i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a. Obiekt posiada oznakowanie ewakuacyjne.

Punkt Przyjęć Interesantów w Pępowie ul. Stanisławy Nadstawek 1C, 63-830 Pępowo czynny we wtorki w godzinach 8.00-10.00 i czwartki w godzinach 17.00-19.00

Siedziba Punktu Przyjęć Interesantów w Pępowie mieści się przy ulicy Stanisławy Nadstawek 1C. Interesanci mogą załatwiać swoje sprawy w każdy wtorek w godzinach 8.00-10.00 i czwartek w godzinach 17.00-19.00. Na budynku znajduje się nazwa i numer porządkowy ulicy, tablica informacyjna oraz neon świetlny z napisem „POLICJA”. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, przemieszczanie się po nim odbywa się w obecności funkcjonariusza Policji. Do punktu prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Siedziba punktu znajduje się na jednej kondygnacji. Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niepełnosprawne i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a. Obiekt posiada oznakowanie ewakuacyjne.

Punkt Przyjęć Interesantów w Pogorzeli ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela czynny w środy w godzinach 9.00-10.00 i piątki w godzinach 9.00-10.00

Siedziba Punktu Przyjęć Interesantów w Pogorzeli mieści się przy ulicy Rynek 1. Interesanci mogą załatwiać swoje sprawy w każdą środę w godzinach 9.00-10.00 i piątek w godzinach 19.00-20.00. Na budynku znajduje się nazwa i numer porządkowy ulicy oraz tablica informacyjna. Przed budynkiem znajdują się miejsca do parkowania. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, przemieszczanie się po nim odbywa się w obecności funkcjonariusza Policji. Do punktu prowadzą dwustopniowe schody, nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Siedziba punktu znajduje się na jednej kondygnacji. Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niepełnosprawne i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a. Obiekt posiada oznakowanie ewakuacyjne.

(podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   Dz.U. 2019 poz. 1696).

Pliki do pobrania

  • 106.36 KB
  • 63.08 KB
Powrót na górę strony