Pilnujmy naszych czworongów - Profilatyka ogólna - KPP Gostyń

Profilatyka ogólna

Pilnujmy naszych czworongów

Policjanci z Gostynia w poniedziałek i wtorek interweniowali w sytuacjach pogryzienia się psów. Jeden z właścicieli został już ukarany mandatem karnym, natomiast w drugim przypadku prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia właściciela agresywnego czworonoga. Przypominamy, że posiadanie psa wiąże się z obowiązkami, jakie nakłada prawo na właściciela, czy osobę pod nadzorem której znajduje się zwierzę.

 

 

Pierwsze zgłoszenie o agresywnych psach otrzymaliśmy 4 marca br. Według osoby informującej z terenu jednej z posesji w Gostyniu wybiegły dwa psy, które pogryzły innego czworonoga. Za popełnione wykroczenie właściciel psów został ukarany mandatem karnym. Zobowiązał się on również do pokrycia kosztów związanych z leczeniem pogryzionego zwierzęcia.

Drugie zdarzenie miało miejsce wczoraj po godzinie 20:00 w Gostyniu na ul. Nowe Wrota. Z treści zgłoszenia wynikało, że do kobiety spacerującej ze swoim psem podbiegł inny pies, który go zaatakował. Zwierzę zostało pogryzione do tego stopnia, że lekarz weterynarii był zmuszony uśpić zaatakowanego czworonoga. W tej sprawie policjanci prowadzą czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie właściciela agresywnego psa.

Przypominamy, że obowiązujące przepisy prawa nakładają na właścicieli zwierząt lub osób pod nadzorem których znajdują się zwierzęta obowiązek zachowania ostrożności przy ich trzymaniu.

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r Kodeks Wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązek należytej kontroli swojego psa, udając się z nim w miejsca ogólnodostępne.

Kodeksu wykroczeń:

Art. 77. Niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje, czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy, jak i prawa miejscowego. Dla mieszkańców Gminy Gostyń obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe określone zostały w rozdziale V UCHWAŁY NR XX/256/16 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń

Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. I tą kwestię regulują przepisy kodeksu wykroczeń, a w szczególności art. 166, czyli "Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany."

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia przez psa dziecka, czy nawet osoby dorosłej. W zależności od skutków niewłaściwego trzymania czworonoga – to właściciel może ponieść odpowiedzialność karną.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!