Niebezpieczne rasy psów - Ciekawostki - KPP Gostyń

Ciekawostki

Niebezpieczne rasy psów

dopo_canarioKomenda Powiatowa Policji w Gostyniu prezentuje rasy psów uznawanych za agresywne,  wykazane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.

 

 

ROZPORZ¡DZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

 

w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

 

(Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.)

 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

  1)   amerykański pit bull terrier;

  2)   pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

  3)   buldog amerykański;

  4)   dog argentyński;

  5)   pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

  6)   tosa inu;

  7)   rottweiler;

  8)   akbash dog;

  9)   anatolian karabash;

  10)  moskiewski stróżujący;

  11)  owczarek kaukaski.

 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. Nr 159, poz. 1051).

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

________

1)   Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1141.